ภาพธรรมชาติ

Loading...

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อทบ.ฝาก

การดำเนินงานฝากเงิน
อัตราการฝากข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เดือนละ 50 บาท
ข้าราชการชั้นนายร้อย เดือนละ 100 บาท
ข้าราชการชั้นนายพัน เดือนละ 200 บาท
ข้าราชการชั้นพันเอก(พ)
และ ข้าราชการชั้นนายพล เดือนละ 300 บาท

การฝากสมทบ (ตามความประสงค์ของผู้ฝาก)
เริ่มฝากตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ต.ค.- ก.ย.)
ฝากเป็นหลักร้อยตลอดปีงบประมาณ

การระงับเงินฝาก
ก่อนการเกษียณอายุราชการ 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4 ต่อปี

ไม่มีความคิดเห็น: