วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อทบ.ฝาก

การดำเนินงานฝากเงิน
อัตราการฝากข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เดือนละ 50 บาท
ข้าราชการชั้นนายร้อย เดือนละ 100 บาท
ข้าราชการชั้นนายพัน เดือนละ 200 บาท
ข้าราชการชั้นพันเอก(พ)
และ ข้าราชการชั้นนายพล เดือนละ 300 บาท

การฝากสมทบ (ตามความประสงค์ของผู้ฝาก)
เริ่มฝากตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ต.ค.- ก.ย.)
ฝากเป็นหลักร้อยตลอดปีงบประมาณ

การระงับเงินฝาก
ก่อนการเกษียณอายุราชการ 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4 ต่อปี

ไม่มีความคิดเห็น: